Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is een initiatief van O'Connect BV, hierna O'Connect genoemd, met maatschappelijke zetel te  Leireken 109, 1785 Merchtem, BTW BE 1000.302.404, erkenningsnummer 20400-405-20231122.
De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op de website www.oconnect.be en alle sites van O'Connect en verbonden ondernemingen (samen “O'Connect”) die aan deze
site gelinkt zijn (samen “de sites” genoemd). Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden
Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Inhoud van de website

De inhoud van deze website werd door O'Connect met de grootste zorg samengesteld. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site
beschikbaar zijn, (verder “de informatie” genoemd) worden echter verstrekt zonder enige verbintenis van O'Connect. O'Connect geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet,
over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert O'Connect dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks
de inspanningen die O'Connect hieromtrent levert, vrij zijn van computer “virussen”. In geen geval zal O'Connect aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte,
voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.
De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en O'Connect kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar websites van derden, maar O'Connect draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke
links of referentie wordt bekomen.

Verbintenissen van de gebruiker

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om:
1. de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door
zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.
2. de informatie getoond door O'Connect op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren
3. geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en
andere merken, zijn eigendom van O'Connect of van haar medecontractanten en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere
intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te
reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van O'Connect. Niets van wat
op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van O'Connect of een derde te
gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die u aan O'Connect bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. O'Connect zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal O'Connect aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van O'Connect en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

Privacy

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.
Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank
Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Gent, Afdeling Dendermonde, België.